Lymfomy a retikuloendoteliální nádory

Klasifikace podle ICCC: II. (Lymphomas and reticuloendothelial neoplasms)

Kapitolu zpracovala:
MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha